Brett Favre Jersey
Brett Favre Jersey
  Ted Hendricks Womens Jersey
Ted Hendricks Womens Jersey
  HİZMETLERİMİZ
All for Joomla
All for Joomla
All for Webmasters

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

yerinde-hali-yikamaYerinde hal? y?kama duvardan duvara hal?larda, zemine sabitlenmi? hal? larda ve üzerinde çok e?ya bulunan hal?larda uygulanan y?kama yöntemidir. Bu yöntem bir ?slak vakum makimas? ve zemin f?rça makanas? ile yap?l?r.

Önceden leke tespiti yap?l?r lekelere müdahale edildikten sonra ?ampuan ile ?slanan hal?lar f?rça makinas? ile f?rçalan?r ve vakum ile çekilir. Sizde hal?lar?n?z? yeni aç?lm?? hal? y?kamalar?n sizin hal?n?z üzerinde tecrübe kazanmalar?na izin vermeyin 10 y?ll?k tecrübe ile çal???n içiniz rahat etsin.

Kök boyal? hal?larda leke için ilk müdehale ;

  • Leke meydena gelir gelmez hemen müdahale ediniz. aksi taktirde lekeyi ç?karmak zor olaca?? gibi baz? durumlarda mümkün olmayacakt?r.
  • Leke ç?kartman?n ana prensibi ola bildi?ince kirleticiyi ilave malzemelere ihtiyaç duymadan hal?dan uzakla?t?rmak olmal?d?r. dolay?s?yla herhangi bir kimyasal madde uygulanmas?na ba?lanmadan önce olabildi?ince leke hal?dan emilmelidir.
  • Temizlik esnas?nda asla lekenin üzerine bast?rarak ovmay?n?z Bu lekenin hal?n?n içine daha fazla i?lemesine neden olacakt?r.
  • Leke ç?kartma i?leminde e?er hal? ?ampuan? kullan?l?yorsa sadece ?ampuan?n köpü?ü kullan?lmal?d?r. asla ?ampuan direkt veya su ile kullan?lmaz. Çünkü bu maddeler kirletici görevi yapacakt?r.
  • Leke silinirken lekeyi d?? çevresinden merkeze do?ru temizleyiniz leke ç?kartma i?leminin ba?ar?s? için da??lmadan temizlenmesi çok önemlidir.
 Andy Janovich Authentic Jersey

koltuk-yikamaEvlerimizde ve i?yerlerimizde en çok vakit geçirilen yerler koltuklar?m?zd?r.Bu yüzden belirli zamanlarda koltuklar?m?z?n y?kama i?lemine tabi tutulmalar? gerekir.

Ailenizin sa?l???n? tehlikeye atmay?n. Koltuklar?n?z? y?kama için güvenli ellere teslim edin. Sizin her söyledi?inizi ciddiye alan ve %100 mü?teri memnuniyeti sa?layan firmam?zla çal??maktan memnun kalaca??n?za GARANT? VER?YORUZ.

Koltuk kuma?lar? bakteri ve kir tutmaya çok elveri?lidir. Bunu bir gömlek gibi dü?ünün, nas?l ki giydi?iniz bir gömle?i ikinci sefer temizleyip giyiyorsak ayn? ?ekilde koltuklar?m?z?da belirli periyotlarla y?kamam?z gerekmektedir. Belirli periyotlarla y?kanmayan koltuklarda a??r? derecede bakteri ve mikrop birikece?i gibi leke ve kirler kuma??n ipli?ine uzun sure temas etmesi halinde kuma?a i?ler ve temizlenmesi dahada zorla??r ve eski rengine birdaha geri dönmeye bilir sizlerin ve sevdiklerinizin sa?l???n?da riske atar.

Koltuk Y?kama en kötü ihtimalle y?lda bir kere yap?lmal?d?r. Y?kama i?lemi görmeyen koltu?un üzerindeki lekelerin kal?c? olabilme ihtimali çok yüksektir. Belli periyotlarda y?kanan koltuk hem hijyen hemde görünüm bak?m?ndan çok daha iyi olucakt?r ayn? zamanda kullan?m ömrüde art?cakt?r.

Bizim tavsiyemiz koltuklar?n y?lda 2 defa y?kanmas?d?r. Y?lda bir kere y?kanan koltuklar?n lekeleri kuma??n içine i?lemesi engellenmi? olacakt?r.

 Kenny Clark Jersey

hali-yikamaKuzey Hal? Y?kama Tesisi Bursa'n?n tüm ilçelerinde hizmet vermektedir.Servis araçlar?m?z ücretsiz hal?lar?n?z? evinizden al?r ve geri teslim eder. Koltuk y?kama hizmetimizi evinizde icra etmekteyiz.

Ba?l?ca Hizmetlerimiz;

* Antika Hal? Y?kama * Deri Hal? Y?kama
* El Hal?s? Y?kama * Hal? Y?kama
* Hal?flex Y?kama * Hereke Hal? Y?kama
* Milas Hal? Y?kama * Nepal Hal? Y?kama
* Koltuk Temizli?i * Koltuk Y?kama
* Perde y?kama * Battaniye
* Yerinde hal? y?kama * Yün Hal? Y?kama
* ?pek Hal? Y?kama * ?agi Hal? Y?kama
 Columbus Blue Jackets Womens Jersey

hali-overlokHal? overlo?u hal?n?n kenarlar?n? toparlamak amac?yla yap?lan, hal?ya güzelli?ini tamamlayan ve ayr?ca hal?n?n ömrünü uzatan bir dikim türüdür.

Firmam?zda yap?lan hal? overlo?u yeni makimalarla yap?ld??? için hal?n?z?n orjinal overlo?unun ayn?s? yap?lmaktad?r.

Ayr?ca ipliklerdeki çok çe?itli renk seçene?i ile hal?lara en uygun renkteki iplikler seçilerek dikilmektedir.

Sizde hal?lar?n?z? yeni aç?lm?? hal? y?kamalar?n sizin hal?n?z üzerinde tecrübe kazanmalar?na izin vermeyin 10 y?ll?k tecrübe ile çal???n içiniz rahat etsin.

 Alejandro Villanueva Jersey

stor-perde-yikamaFabrikam?z perde y?kama ve temizli?i hizmeti vermektedir. Size önerimiz konusunda uzman temizlik firmas? ile çal???n?z.

Kuzey Hal? Y?kama Firmas? olarak, Perdelerinizi Özel Perde Y?kama Makinalar?yla Hijyenle Y?kar?z, Evinizden Perdelerinizi Sökerek Perde Y?kama ??lemin Tekrar Yerine Montaj?n? Yapar?z, Perde Y?kama Hizmetimiz Garantilidir.

Kuzey Hal? Y?kama ; Bizlerle Çal???n, Hijyenle Kal?n.

 Stefan Matteau Womens Jersey